فــــایل های آموزشـــــی

کارشناس جذب جذب جذب جذب شوید

فایل آموزشی شماره 1

ارتعاش

فایل آموزشی شماره 2

مسئولیت

فایل آموزشی شماره 3

احساس

فایل آموزشی شماره 4

راه رسیدن

فایل آموزشی شماره 5

سوزاندن باورها

فایل آموزشی شماره 6

توجه

فایل آموزشی شماره 7

تمرین3*5

فایل آموزشی شماره 8

عشق به کار

فایل آموزشی شماره 9

دوست داشتن خود

فایل آموزشی شماره 10

جذب یک شخص

فایل آموزشی شماره 11

انتخاب راه

فایل آموزشی شماره 12

معلول ولی خیلی بزرگ

فایل آموزشی شماره 13

برخورد با ناخواسته

فایل آموزشی شماره 14

ترجیح دیگران بر خود

فایل آموزشی شماره 15

قانون رهایی

فایل آموزشی شماره 16

سوالات رگباری

فایل آموزشی شماره 17

بخشش

فایل آموزشی شماره 18

تمرین بازی فراوانی

فایل آموزشی شماره 19

در آغوش خدا

فایل آموزشی شماره 20

بهشت

فایل آموزشی شماره 21

خیر مطلق

فایل آموزشی شماره 22

عبارات تاکیدی

فایل آموزشی شماره 23

علت حذف ارتعاش

فایل آموزشی شماره 24

سیستم RAS مغز

فایل آموزشی شماره 25

وارونگی روانی

فایل آموزشی شماره 26

اعتماد به خدا

فایل آموزشی شماره 27

تجسم روز رویایی

فایل آموزشی شماره 28

جذب زیباست

فایل آموزشی شماره 29

چی میشه اگه...

فایل آموزشی شماره 30

واقعیت

فایل آموزشی شماره 31

دعــــا

فایل آموزشی شماره 32

خدایا شکرت

فایل آموزشی شماره 33

آسان گرفتن کارها

فایل آموزشی شماره 34

تعادل

فایل آموزشی شماره 35

خلاصه

فایل آموزشی شماره 36

فرستنده و گیرنده

فایل آموزشی شماره 37

غیبت

فایل آموزشی شماره 38

کی و چطوری

فایل آموزشی شماره 39

باورهای محدود کننده

فایل آموزشی شماره 40

اهدافتان را تیک بزنید!

فایل آموزشی شماره 41

عدالت خدا

فایل آموزشی شماره 42

معمولی نباشیم!

فایل آموزشی شماره43

وابستگی

فایل آموزشی شماره 44

اهمال کاری

فایل آموزشی شماره 45

راه کم فشار

فایل آموزشی شماره 46

نا امید باش

فایل آموزشی شماره 47

راز

فایل آموزشی شماره 48

به مشکلات نچسبید

فایل آموزشی شماره 49

احساس دارندگی

فایل آموزشی شماره 50

انسان دوستی واقعی

فایل آموزشی شماره 51

کپی، پیست کردن مشکلات

فایل آموزشی شماره 52

یه ذره بیشتر

فایل آموزشی شماره 53

قسم میخورم موفق بشید

فایل آموزشی شماره 54

چی درسته؟چی غلط

فایل آموزشی شماره 55

نظـــم

فایل آموزشی شماره 56

چه چیزی رومن جذب کردم ؟

فایل آموزشی شماره 57

خدای بخشنده

فایل آموزشی شماره 58

ماهی کودن

فایل آموزشی شماره 59

بیل فروش

فایل آموزشی شماره 60

غاز

فایل آموزشی شماره 61

حرکت وبرکت

فایل آموزشی شماره 62

کارما!

فایل آموزشی شماره 63

اول خودت

فایل آموزشی شماره 64

جذب یک شخص

فایل آموزشی شماره 65

بی توجهی به مشکلات

فایل آموزشی شماره 66

فــــال

فایل آموزشی شماره67

درخــت

فایل آموزشی شماره 68

بدون نام

فایل آموزشی شماره 69

صبر وشکرگزاری

فایل آموزشی شماره 70

احساس

فایل آموزشی شماره 71

کمک کردن

فایل آموزشی شماره 72

رزق

فایل آموزشی شماره 73

جسم وذهن

فایل آموزشی شماره 74

جذب احساس

فایل آموزشی شماره 75

قوانین ثروتمندشدن1

فایل آموزشی شماره 76

قوانین ثروتمندشدن2

فایل آموزشی شماره 77

قوانین ثروتمندشدن3

فایل آموزشی شماره 78

قوانین ثروتمندشدن4

فایل آموزشی شماره 79

قوانین ثروتمندشدن5

فایل آموزشی شماره 80

گنـــاه

فایل آموزشی شماره 81

شرح یک حدیث

فایل آموزشی شماره 82

روابط بی نظیر 1

فایل آموزشی شماره 83

روابط بی نظیر 2

فایل آموزشی شماره 84

روابط بی نظیر 3

فایل آموزشی شماره 85

روابط بی نظیر 4

فایل آموزشی شماره 86

نکته مهم!

فایل آموزشی شماره 87

کاریکاتور

فایل آموزشی شماره 88

انگیزه

فایل آموزشی شماره 89

سلامتی 1

فایل آموزشی شماره 90

سلامتی 2

فایل آموزشی شماره 91

سلامتی 3

فایل آموزشی شماره 92

اثبات ظاهری قانون جذب

فایل آموزشی شماره 93

اهرم رنج و لذت

فایل آموزشی شماره 94

هر لحظه در حال جذبیم

فایل آموزشی شماره 95

جذب یاRAS

فایل آموزشی شماره 96

قدرت توجه

فایل آموزشی شماره 97

اهمیت دادن افکار

محصولات

فضای مجازی

شروع کن

× چطور میتونم کمکتون کنم؟