آموزش قانون جذب

استاد امیر شریفی

همین حالا شروع کنید

مدرس دوره

امیر شریفی

زمان و جلسات

درحال برگزاری

شرکت کنندگان

5+ هزار شرکت کننده

هزینه دوره

کاملا رایگان

آموزش قانون جذب ۱

معلول ولی خیلی بزرگ

اینجا کلیک کنید

آموزش قانون جذب ۱

انتخاب راه

اینجا کلیک کنید

آموزش قانون جذب ۱

جذب یک شخص

اینجا کلیک کنید

آموزش قانون جذب ۱

دوست داشتن خود

اینجا کلیک کنید

آموزش قانون جذب ۱

عشق به کار

اینجا کلیک کنید

آموزش قانون جذب ۱

تمرین ۳*۵

اینجا کلیک کنید

آموزش قانون جذب ۱

توجه

اینجا کلیک کنید

آموزش قانون جذب ۱

سوزاندن باورها

اینجا کلیک کنید

آموزش قانون جذب ۱

راه رسیدن

اینجا کلیک کنید

آموزش قانون جذب ۱

احساس خوب

اینجا کلیک کنید

آموزش قانون جذب ۱

مسئولیت پذیری

اینجا کلیک کنید

آموزش قانون جذب ۱

ارتعاش

اینجا کلیک کنید
1 3 4 5